Personvernerklæring

Ditt personvern er viktig for Olav Thon Gruppen og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i Olav Thon Gruppen skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven. 

Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.

Behandlingsansvarlig

Thon Holding AS bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke midler som skal benyttes for de ulike selskapene i Olav Thon Gruppen. Det er vår vurdering at det er Thon Holding AS som er å anse som behandlingsansvarlig for de personopplysningene som behandles i Olav Thon Gruppen, jf. oversikt nedenfor. Ansvaret for den daglige oppfølgningen av vår etterlevelse av personvernregelverket er delegert til personvernkoordinator i Olav Thon Gruppen.

Vår behandling av personopplysninger

Olav Thon Gruppen behandler personopplysninger til følgende hovedformål:

 • Drift av kjøpesenter
  • For å kunne drifte våre kjøpesentre er det nødvendig å behandle personopplysninger knyttet til leietagere, herunder navn og kontaktinformasjon hos kontaktpersoner hos leietagere, og navn på ansatte som er registrert i IT-systemene for å registrere daglig omsetning, samt personopplysninger som behandles som ledd i våre kontrolltiltak, for eksempel vektertjenester.
 • Utleie av næringseiendom
  • I forbindelse med utleie av næringseiendom er det nødvendig for oss å behandle personopplysninger som navn og kontaktinformasjon til kontaktpersoner hos leietagere.
 • Utleie og salg av boliger
  • For å kunne inngå eller oppfylle avtaler om utleie eller salg av boliger er det nødvendig for oss å behandle blant annet navn, kontaktinformasjon, fødselsnummer, kredittsjekk (for utleie), familieforhold/sivilstatus, mv.
 • Drift av hoteller
  • For å kunne administrere hotellbookinger og tilby overnatting til våre gjester er det nødvendig for oss å behandle blant annet navn, adresse, fødselsdato, detaljer om overnattingen (navn på hotell, romnummer, pris, betalingsmåte, antall døgn, antall gjester osv.), passnummer (kun for gjester med registrert adresse i utlandet), arbeidsgiver (for overnattinger i regi av firmaavtale).
 • Thon Discovery
  • Thon Discovery er Thon Hotels’ fordelsprogram der medlemmer får bonus og rabatter på overnattinger og utvalgte restauranter i Oslo. For å kunne oppfylle avtalen er det nødvendig for oss å behandle blant annet navn, kontaktinformasjon, språk, valuta, detaljer om overnattingshistorikk (se over), samt eventuelle preferanser som du har oppgitt.
 • Kundeklubber for kjøpesentre
  • Hvert av våre kjøpesentre har en kundeklubb der medlemmer får tilbud og nyhetsbrev tilsendt pr e-post eller SMS. For å kunne oppfylle denne avtalen er det nødvendig å behandle blant annet navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, kjønn og fødselsdato. Vi benytter auto-oppslag fra Link Mobility AS, gjennom Eniro AS, for å gjøre registreringen enklere. I tillegg kan medlemmene velge å registrere interesser, antall barn og alder på barn.
 • Thon Wifi
  • Vi tilbyr gratis Wifi på våre kjøpesentre og hoteller. For å kunne benytte deg av denne tjenesten er det nødvendig for oss å behandle blant annet, IP-adresse, MAC-adresse, og telefonnummer.
 • Tilby parkering (Time Park)
  • Når du kjører inn og ut av våre parkeringsanlegg tar vi bilde av nummerskiltet på kjøretøyet ditt. Vi bruker bildene, samt opplysninger om tid og sted for når disse er tatt, til å beregne parkeringsavgift. Dersom det ikke foreligger skyldig avgift ved utkjøring, blir bildene slettet etter utkjøring. Dersom det foreligger skyldig avgift blir bildene slettet først når avgiften er betalt eller kravet på annen måte bortfaller. Kameraet fanger ikke opp personer som befinner seg inne i kjøretøyet. Dersom du klager på beregnet parkeringsavgift eller ilagt kontrollsanksjon vil vi behandle personopplysninger som du oppgir i klagen. Dette omfatter typisk navn og adresse på fører. I tillegg vil det kunne fremgå ytterlige opplysninger om fører og andre personer i din begrunnelse for klagen og av eventuell dokumentasjon som du legger ved denne. Time Park vil innhente opplysninger om hvem som er eier av kjøretøyet fra Motorvognregisteret.

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller lovpålagte plikter vi har, for eksempel pålegger bokføringsloven oss å oppbevare detaljert kjøpshistorikk i fem år.

Videre vil vi slette personopplysninger om deg dersom du ber oss om det, med mindre vi har et rettslig grunnlag eller en lovpålagt plikt til å oppbevare personopplysningene videre.

Får andre tilgang til dine personopplysninger?

Vi vil kun dele dine personopplysninger med andre selskap i Olav Thon Gruppen i den grad det er nødvendig for å ivareta den daglige driften. Ettersom Thon Holding er ansvarlig for det administrative arbeidet innenfor Olav Thon Gruppen betyr dette at personopplysninger som behandles av Thon Hotels, herunder Thon Discovery, og Thon Eiendom, herunder kundeklubbene, samt Time Park, vil bli delt med Thon Holding. Utover dette vil personopplysninger om hotelldrift og Thon Discovery bli delt med selskapene som ligger under Thon Hotels. Det rettslige grunnlaget for dette er berettiget interesse, idet vi ønsker å effektivisere driften og tilby en best mulig tjeneste.

Ubetalte fordringer vil bli oversendt til inkassoselskaper. Videre vil vi dele dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser.

Utover dette vil vi ikke dele dine personopplysninger med andre virksomheter med mindre du samtykker til dette.

Informasjonssikkerhet

Vi tar informasjonssikkerhet på alvor og har etablert passende sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysningers integritet, tilgjengelighet og integritet. Tilgangen til dine personopplysninger er begrenset til ansatte som har et tjenstlig behov for slik tilgang. Vi vil gi opplæring til ansatte og tredjeparter der det er relevant, for å fremme bevissthet om Olav Thon Gruppens retningslinjer og rutiner for personvern.

Bruk av databehandlere

Olav Thon Gruppen inngår databehandleravtale med alle virksomheter som behandler personopplysninger på vegne av oss. Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn slik som er avtalt med oss og beskrevet i denne personvernerklæringen.

Hvor lagres dine personopplysninger?

Personopplysninger som behandles av Olav Thon Gruppen lagres i utgangspunktet på servere i Norge og Europa. Vi lagrer ikke personopplysninger i land utenfor EU/EØS. Personopplysninger som behandles i tilknytning til Thon Discovery lagres på leverandørens servere i Frankfurt.

Rettigheter

Du har rett til innsyn, korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen som gjelder deg selv. Under visse forutsetninger har du også rett til å protestere mot behandlingen, samt rett til dataportabilitet. Videre kan du til enhver tid trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling av dine personopplysninger.

Du har også rett til ikke å være gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling som har rettsvirkning for, eller på tilsvarende måte i betydelig grad, påvirker deg.

Spørsmål eller anmodninger om innsyn i opplysninger som er registrert om deg kan rettes til personvern.gdpr@olavthon.no eller eventuelt per post til Thon Holding AS, PB 489 Sentrum, 0105 Oslo.

Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med lovverket kan du rette en klage til Datatilsynet (post@datatilsynet.no).

Personvernombud

Olav Thon Gruppen har utnevnt et eget personvernombud som bistår med veiledning slik at personopplysninger blir behandlet på en god måte og i tråd med regelverket.

Har du noen spørsmål eller innsigelser til Olav Thon Gruppens behandling av personopplysninger, send en e-post til personvernombudet på e-postadresse personvernombud@olavthon.no.

Endringer:

Dersom vi foretar endringer i denne personvernerklæringen, vil endringene bli publisert på denne nettsiden 14 dager før de iverksettes.